Categorie: Nieuws (Pagina 2 van 4)

Tekenen van natuurherstel zichtbaar

In 2018 is de eerste fase van het ecologisch herstelplan Soesterveen uitgevoerd. En de tekenen van natuurherstel worden steeds meer zichtbaar.

Afgelopen week kon het Blauwgroen trechtertje gespot worden in herstelgebied fase 1. Deze paddenstoel dankt zijn naam aan de karakteristieke vorm en is een typische pionierssoort.

Pioniersoorten

Tot voorkort was het Blauwgroen trechtertje zeer zeldzaam maar door natuurontwikkelingsprojecten komt deze paddenstoel weer meer voor. De toename weerspiegelt de investeringen die worden gedaan om vermeste veenbodems te saneren. Door afgraving en afplagging van de toplaag komt voedselarme meestal zure bodem aan de oppervlakte. Natuurontwikkeling gaat in fasen. Bij de start van de nieuwe situatie grijpen eerst de pionierssoorten hun kans. Naarmate de successie vordert en het systeem complexer wordt verdwijnen de pionierssoorten en wordt de leefgemeenschap stabieler. Het Blauwgroen trechtertje is dus een tijdelijke gast.

Het Blauwgroen trechtertje staat op zandige open plekken, vaak waar vrij recent de bovenlaag is verwijderd. De omstandigheden zijn vaak vrij zuur en de vegetatie bestaat veelal uit mossen en korstmossen en Pitrus (Juncus effusus). Vooral mossoorten zoals Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum) en Gewoon haarmos (Polytrichum commune) zijn vrijwel altijd aanwezig.

Inventarisaties hebben uitgewezen dat het Blauwgroen trechtertje vaak al binnen enkele jaren na aanleg van een gebied verschijnt. De soort is dan vaak enkele jaren te vinden en verdwijnt na ongeveer zes jaar weer omdat de vegetatie is dichtgegroeid.

Het ritme van de Natuur

De komst van het Blauwgroen trechtertje herinnert ons er aan dat de natuur zijn eigen ritme heeft. Naast de cycli van dag en nacht, maanmaanden en seizoenen is er ook de cyclus van successie van pionierfase tot climaxfase. In onze snelle tijd zijn we geneigd vooral aandacht te hebben voor het snelle resultaat en kost het meer moeite oog te hebben voor de lange termijn.

Bedreigingen het hoofd bieden

Het afgelopen jaar hebben we aandacht gevraagd voor het behoud van het Soester Hoogveen. Bij uitstek een project dat het moet hebben van de lange adem. Al sinds 2010 ligt het Ecologisch herstelplan Soesterveen vast in beleid van de gemeente. Het heeft 8 jaar geduurd  voor de eerste fase ten uitvoer kwam. Om ervoor te zorgen dat ook het vervolg kans van slagen heeft, is het noodzakelijk dat het Soesterveen in de omgevingsvisie voor de komende 20 jaar wordt beschermd.

Politiek aan zet

Komende dinsdag, door omstandigheden een dag eerder dan aangekondigd,  beslist de gemeenteraad over de omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Tijdens deze raadsvergadering kan iedereen zien welke partijen hart voor het Soester Hoogveen hebben en welke partijen dit natuurgebied laten vallen.

Zienswijze toegelicht aan de gemeenteraad

Tijdens de Avond Samenleving op 8 december hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onze zienswijze op de concept omgevingsvisie Soest en Soesterberg aan de gemeenteraad van Soest toe te lichten.

Daarnaast hebben we ook onze Petitie ‘Behoud het Soesterveen’ aan de gemeenteraad aangeboden met de actuele stand van ondertekenaars. Op 8 december hadden 1.106 bewoners en natuurliefhebbers de petitie ondertekend. Een geweldig resultaat waar we bijzonder blij mee zijn.

Natuurorganisaties

Aansluitend aan onze toelichting gaf Natuurmonumenten een toelichting op de zienswijze die de Milieu- en Natuurfederatie gezamenlijk met Utrechts Landschap, Landschap Erfgoed Utrecht, provinciaal ambassadeur Gelderland en Utrecht, Natuurmonumenten en IVN Natuureducatie heeft ingediend. Ook hier werd het belang van het behoud van het Soesterveen nadrukkelijk aan de orde gesteld.

Raadsvergaderingen 16 en 22 december

Het vervolg is nu aan de gemeenteraad. Op donderdag 16 december tijdens de opiniërende raadsbijeenkomst zal het debat gevoerd worden over de omgevingsvisie. De raad neemt dan geen besluiten, maar wisselt meningen uit en adviseert de agendering van raadsvoorstellen voor de besluitvormende raadsvergadering.

Tijdens de besluitvormende vergadering op woensdag 22 december zal de gemeenteraad vervolgens de omgevingsvisie vaststellen inclusief de Nota van beantwoording en eventueel toegevoegde amendementen.

We hopen de gemeenteraad overtuigd te hebben van de noodzaak om het Ecologisch herstelplan Soesterveen op te nemen in de omgevingsvisie en dat zij de komende vergaderingen met wijsheid en visie op de toekomst dit besluit zullen nemen.

De inspraak van Behoud Soester Hoogveen start bij minuut 50:13. Aansluitend volgt de inspraak van de gezamenlijke natuurorganisaties.

Hieronder ziet u de plankaarten die tijdens de presentatie helaas wegvielen.

Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV1
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV1
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV2
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV2
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV3
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV3
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV4
Herstelplan Soesterveen in 4 Stappen BSHV4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Vernatting van veen helpt bereiken klimaatdoelen

Als gevolg van ontwatering zijn veel veengebieden zoals het Soesterveen verdroogd. Door oxidatie van het dode plantmateriaal komt er CO2 vrij en daalt de bodem. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de veengebieden 1 megaton CO2 minder moeten uitstoten tot 2030.

Tal van landschap- en natuurorganisaties werken aan het vernatten van hun veengebieden. En daarnaast wordt er volop onderzoek gedaan naar de beste manier om het veen weer te laten groeien. Dat is dubbele winst. Er wordt geen broeikasgas meer uitgestoten maar zelfs weer opgeslagen.

Toch is het geen eenvoudige opgave. In Nederland moeten onder andere grote delen van Friesland, Overijssel, Utrecht en Noord- en Zuid-Holland hervernat worden. Maar ruim 80 procent is drooggelegd voor landbouw en daar willen bestuurders vaak niet aankomen. Zo vertelt Hans Joosten in een mooie reportage van de NRC.

Aan de wijze waarop organisaties werken aan hoogveenherstel zijn veel interessante artikelen gewijd. Hier een paar recente bijdragen op een rij:

  • NRC | 21 november 2021

Als het veen weer nat wordt en gaat groeien kan het de wereld helpen


  • Staatsbosbeheer | 1 november 2021

Bos en veen leveren belangrijke bijdrage aan klimaatdoelen


  • VPRO | 25 juni 2021

De toekomst van Nederland ligt in het veen


Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Om onze zienswijze op de omgevingsvisie Soest en Soesterberg kracht bij te zetten, zijn we de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ gestart. De petitie maakt zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving de zienswijze onderschrijven.

De zienswijze wordt tijdens de Raadsvergadering ‘Avond Samenleving’ op 8 december 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. Je kunt de petitie nog steeds ondertekenen. Hoe meer burgers met een warm hart voor natuur en groen dit doen, hoe krachtiger ons signaal.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

Wethouders ontvangen 1086 handtekeningen Behoud het Soester Hoogveen

Leden van Behoud Soester Hoogveen hebben vandaag de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ aangeboden aan wethouders Aukje Treep-van Hoeckel, verantwoordelijk voor de omgevingswet en Harrie Dijkhuizen verantwoordelijk voor ruimte en grondbeleid.

1086 betrokken bewoners uit Soest hebben de petitie inmiddels ondertekend. Zij onderschrijven de  zienswijze die Behoud Soester Hoogveen heeft ingediend en vragen de gemeenteraad het Soesterveen in de aanstaande omgevingsvisie beter te beschermen.

Concreet vraagt Behoud Soester Hoogveen om in het Soesterveen de natuurwaarden te verhogen conform het plan ‘Ecologisch herstelplan Soesterveen’, (zoals vastgesteld door de Raad op 19 december 2013) en geen woningen te bouwen binnen het gebied waarop dit herstelplan betrekking heeft.

Naast de inmiddels 1086 handtekeningen van individuele personen onderschrijven ook Natuurmonumenten en IVN Eemland de petitie. Ook zij maken zich zorgen over de wijze waarop de natuurwaarden in de omgevingsvisie beschermd worden.

Voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd de ontwerp omgevingsvisie. Op dit moment werkt de gemeente aan de Nota van beantwoording van de zienswijzen. Hierin maakt de gemeente bekend of zij aanleiding ziet om de voorgestelde aanpassing door te voeren. Deze Nota wordt betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg door de gemeenteraad. Dit vindt naar verwachting plaats in december 2021.


Zienswijze

De ‘ontwerp-omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren. Jammer genoeg wordt het Soesterveen in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

Om dit in de definitieve versie recht te zetten hebben we een gedegen zienswijze opgesteld. Hierin lichten we toe waarom de concept-omgevingsvisie nog onvoldoende is en doen een voorstel voor verbetering van de omgevingsvisie.

Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Om de zienswijze kracht bij te zetten, zijn we de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ gestart. De petitie maakt zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving de zienswijze onderschrijven.

De zienswijze is inmiddels naar het college gestuurd maar je kunt de petitie nog steeds ondertekenen. Hoe meer burgers met een warm hart voor natuur en groen dit doen, hoe krachtiger ons signaal.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

6 november: Natuurwerkdag in het Soesterveen

Help je ook mee?

Het Soesterveen is een hoogveengebied met zeldzame veenplanten. Vanwege de kwetsbare natuur is het natuurgebied niet toegankelijk. Alleen een vaste groep vrijwilligers uit de directe omgeving werkt in het winterseizoen maandelijks in het Soesterveen.

In het oudste deel van het gebied, de kern met vochtige heide en bulten veenmos, halen zij bijvoorbeeld de aangroei van jonge berkenboompjes weg. Zo houden ze het heidegebied open en geven ze de natuur de ruimte. 

Kom ook een dagje helpen in het laatste stukje van hoogveenlandschap Soesterveen!

Jaarlijkse Natuurwerkdag

Ieder jaar organiseert Stichting Landschappen.NL op de eerste zaterdag van november de Nationale Natuurwerkdag. Bij alle 20 aangesloten organisaties kan je kennismaken met de natuur door mee te doen met groen vrijwilligers werk.

Met 481 klussen in heel Nederland is er voor iedereen een geschikte klus in de buurt te vinden. Het is een mooie manier om deelnemers kennis te laten maken met de natuur en klussen in het groen.

Natuurwerkdag in het Soesterveen

Ook in het Soesterveen kan je deelnemen aan de Natuurwerkdag 2021. Iedereen is welkom, ook als je geen ervaring hebt met groen vrijwilligerswerk. Er is een coördinator van Natuurmonumenten aanwezig aan wie je vragen kunt stellen.

Het werk bestaat uit boompjes en struiken verwijderen. Omdat het een nat heidegebied betreft is het raadzaam om laarzen aan te trekken en als je fijne werkhandschoenen hebt kan je deze ook meenemen.

Natuurmonumenten Soesterveen, Soest

  • Datum: zaterdag 6 november 2021
  • Tijd: 09.00 – 13.00
  • Werkzaamheden: Boompjes/struiken verwijderen
  • Er is werk voor: Maximaal 30 personen (30 volwassenen, 0 kinderen)
  • Koffie, thee, lunch: Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen
  • Adres: Wieksloterweg oostzijde 11 , 3763 LH Soest

Is de Natuurwerkdag in het Soesterveen niet geschikt maar wil je wel meedoen? Kijk dan eens op natuurwerkdag.nl. Daar vind je alle klussen van dit jaar. Ook klussen die prima geschikt zijn voor kinderen.


Petitie ondersteunt Zienswijze

Lees ook ons bericht over de ingediende zienswijze op de omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Om de zienswijze kracht bij te zetten zijn we een petitie gestart. Deze kunt u nog steeds ondertekenen.

Petitie Behoud het Soester Hoogveen

AD artikel: Strijd om restje veengebied

Het Soesterveen verscheen vandaag in het AD|Amersfoorts Courant in de rubriek Amersfoort Toen en Nu. Het artikel vertelt in een notendop welke cultuurhistorische waarde het Soesterveen heeft. Het hoogveen is onmiskenbaar onderdeel van onze Soester identiteit.

Petitie ondersteunt Zienswijze

Lees ook ons bericht over de ingediende zienswijze op de omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Om de zienswijze kracht bij te zetten zijn we een petitie gestart. Deze kunt u nog steeds ondertekenen.

Petitie Behoud het Soester Hoogveen

Zienswijze omgevingsvisie ingediend bij gemeente

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Op dit moment speelt het opstellen van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg een belangrijke rol in de Soester politiek. In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp-omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren. Jammer genoeg wordt het Soesterveen in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

Zienswijze

Om dit in de definitieve versie recht te zetten hebben we een gedegen zienswijze opgesteld. Hierin lichten we toe waarom de concept-omgevingsvisie nog onvoldoende is en doen een voorstel voor verbetering van de omgevingsvisie.

Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Om de zienswijze kracht bij te zetten, zijn we de petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ gestart. De petitie maakt zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving de zienswijze onderschrijven.

De zienswijze is inmiddels naar het college gestuurd maar je kunt de petitie nog steeds ondertekenen. Hoe meer burgers met een warm hart voor natuur en groen dit doen, hoe krachtiger ons signaal.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.


Live te gast in Eem voor Eem bij Radio Soest

Zaterdag 9 oktober is Herman Exalto tussen 12:00 en 14:00 uur te gast namens Behoud Soester Hoogveen in het programma Eem voor Eem ‘Live’.

In het programma wordt onder leiding van Jean Heijl gesproken over de stand van zaken in de Soester politiek. Aanleiding is de bekendmaking van het eerste verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022

Omgevingsvisie Soest en Soesterberg

Op dit moment speelt het opstellen van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg een belangrijke rol in de Soester politiek. In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp-omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren. Jammer genoeg wordt het Soesterveen in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

Zienswijze

Om dit in de definitieve versie recht te zetten hebben we een gedegen zienswijze opgesteld. Hierin lichten we toe waarom de concept-omgevingsvisie nog onvoldoende is en doen een voorstel voor verbetering van de omgevingsvisie.

Help ook mee het Soesterveen te beschermen

Je kunt op twee manieren helpen het Soesterveen te beschermen.


1. Onderteken de petitie en onderschrijf onze zienswijze

Om de petitie bekend te maken onder de bewoners van Soest hebben we een persbericht verstuurd met de toelichting  van onze actie. Daarnaast hebben we bij 4000 huishoudens een flyer verspreid.

Help mee, teken ook de online petitie en deel dit bericht.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.


2. Dien zelf een zienswijze in

U kunt ook zelf een zienswijze indienen. Om u op weg te helpen stellen wij onze zienswijze aan u beschikbaar. U hoeft deze pdf slechts te ondertekenen en versturen naar de gemeente.

Een schriftelijke zienswijze kan tot en met 13 oktober 2021 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van Soest.

Per post: t.a.v. de afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Per e-mail: omgevingsvisie@soest.nl o.v.v. zienswijze omgevingsvisie.


Behoud Soester Hoogveen vrijdag bij Radio Soest

Vrijdag 1 oktober om 9.45 uur zal Herman Exalto namens Behoud Soester Hoogveen een interview geven bij Radio Soest. Dan komt het onderwerp hoogveen en het Soesterveen aanbod in het programma Eemland 1 Actueel. Aanleiding is de petitie die Behoud Soester Hoogveen is gestart om de natuur in het Soesterveen veilig te stellen in de komende omgevingsvisie.

Herhaling programma Eemland 1 Actueel om 14:00 en 23:00 uur.

Petitie onder de aandacht

Om de petitie bekend te maken onder de bewoners van Soest hebben we een persbericht verstuurd met de toelichting  van onze actie en zal de komende dagen bij ruim 4000 huishoudens een flyer in de brievenbus vallen.

Ondersteun ons

Teken ook de online petitie en deel dit bericht.


Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

Petitie -Behoud het Soester Hoogveen- gestart

Waarom een petitie?

In juli 2021 is de ontwerp omgevingsvisie in de gemeenteraad behandeld. De ‘ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg’ beschrijft op hoofdlijnen hoe de ruimte binnen onze gemeente wordt ingericht in de komende jaren.

Het Soesterveen wordt in de nieuwe omgevingsvisie nog onvoldoende beschermd als natuurgebied.

In het huidige bestemmingplan landelijk gebied is al in 2013 het Ecologisch Herstelplan Soesterveen vastgelegd. De eerste fase van dit plan is in 2018 uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. Toch wordt in de ontwerp omgevingsvisie nergens vastgelegd dat verdere uitvoering van herstelplan door zal gaan.

Een groot deel van het plangebied Soesterveen wordt bedreigd door plannen voor grootschalige woningbouw (147 woningen). Het rapport ‘Ecologisch herstel Soesterveen’, dat in opdracht van Natuurmonumenten is opgesteld, wijst uit dat de beoogde bouwlocatie essentieel is voor het behoud van natuurlijke en hydrologische waarden, en het laatste stukje hoogveen in de provincie Utrecht. Woningbouw zal dit teniet doen.

Plankaart Ecologisch herstel Soesterveen met plancontouren (klik voor een pdf)

Zienswijze indienen

Op dit moment ligt de ontwerp omgevingsvisie ter Inzage. Tot 13 oktober 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend. Behoud Soester Hoogveen maakt van deze mogelijkheid gebruik om een zienswijze in te dienen voor de definitieve omgevingsvisie om daarmee de toekomst van het Soesterveen veilig te stellen.

We vragen de gemeenteraad van Soest om in de aanstaande omgevingsvisie expliciet op te nemen dat woningbouw in het Soesterveen ongewenst is, en Natuurmonumenten het herstelplan Soesterveen kan uitvoeren.

Help ons het Soesterveen beschermen

Op de website petities.nl zijn we een petitie gestart om onze actie kracht bij te zetten:

‘Petitie Behoud het Soester Hoogveen’

Maak zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving ons initiatief steunen en onderteken de petitie.
Vraag ook mensen in uw omgeving dit te doen. Dit kan persoonlijk maar natuurlijk ook door ons initiatief te delen op alle sociale media zoals Facebook, Twitter en/of Instagram.
Samen staan we sterk en komen we verder.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

Het Soesterveen met gerealiseerde herstelmaatregelen. (foto Pascal Losekoot)
« Oudere berichten Nieuwere berichten »