Plannen voor 175 woningen in het Soesterveen van projectontwikkelaar RV&O bedreigen het natuurgebied. Wij willen de natuur behouden en verder herstellen. Lees hier meer over de plannen.

Natuurlijke rijkdom, nu en in de toekomst

Het Soesterveen is een heel bijzonder natuurgebied aan de zuidwestrand van Soest. Het is het enige overgebleven stukje hoogveen in de provincie Utrecht. Absoluut de moeite waard om te behouden.

Het beleid van de overheden voor dit gebied is altijd al: instandhouding, behoud, herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden.

Risicovolle ontwikkelingen

RV&O (Rademaker Vastgoed & Ontwikkeling uit Soest) wil in het Soesterveen huizen bouwen, waardoor deze waardevolle omgeving verloren gaat.

RV&O is van plan van tenminste 175 huizen te bouwen inclusief 2 appartementencomplexen van circa 17m hoog.

Gele lijn: markering plangebied ontwikkeling RV&O

Doelstelling

 • Natuurmonumenten wordt in staat gesteld het herstelplan Soesterveen uit te voeren.
 • De gemeente handhaaft bij de overgang van bestemmingsplan naar omgevingsvisie het vastgestelde plan ‘Ecologisch herstel Soesterveen’ en laat geen ruimte voor aanpassing van de bestemming naar woningbouw. Het herstelplan Soesterveen maakt immers nu al integraal onderdeel uit van het bestemmingsplan buitengebied.
 • Bewoners van Soest en natuurliefhebbers genieten blijvend van het Soesterveen vanaf fietspad de Boerenstreek en het Wandellint.

Uitgangspunten

 • Het Soesterveen is een heel bijzonder stuk natuurgebied aan de zuidwestrand van Soest. Het is het enige overgebleven stukje (laatste restant) hoogveen in de provincie Utrecht. Elke extra bebouwing schaadt het hoogveen.
 • Natuurmonumenten is bezig met de ontwikkeling van het natuurgebied. Zie rapport en plankaart ecologisch herstel Soesterveen 2010. Het plangebied loopt tot aan de boerderij. De eerste fase is inmiddels uitgevoerd.
 • Er zijn waardevolle planten te vinden in gebied, waarvan tenminste één van de rode lijst.
 • In 2011 is het bestemmingsplan Overhees/Boerenstreek vastgesteld. In de gemeenteraad is destijds daarvoor uitgebreid over locatie aan de Clemensstraat gesproken. Er werden door de omwonenden 70 bezwaarschriften ingediend, voor de analoge tijd is dat veel. Het College stelde 20 woningen voor maar de raad besliste maximaal 12 woningen met voorwaarden aan de maximale goot- en nokhoogte, kavelrichtingen, groene buffer enzovoort.
  Lees ook het artikel uit de Gooi- en Eemlander van januari 2011!
  Alle voorwaarden zijn in het bestemmingplan opgenomen, ook in de bijlage van het bestemmingsplan is veel informatie terug te vinden. We willen de gemeente houden aan het bestemmingsplan.
 • Op 5 november 2019 presenteerde RV&O in theater Idea haar plan aan de buurt. De buurt was hier massaal aanwezig en maakte nadrukkelijk bezwaar tegen het plan. De buurt gaat uit van handhaving van het bestemmingsplan met een bebouwing van 12 woningen. Lees ook het ‘statement’ van de buurt en ons verslag van de bijeenkomst.

Tekenen van de Petitie -Behoud het Soester Hoogveen- kan nog!

Om het Soesterveen te beschermen en bij de politiek van Soest en Soesterberg onder de aandacht te brengen, zijn wij een petitie gestart. Lees er alles over in ons bericht.

steun ook onze actie

Deel en volg ons