In 2018 is de eerste fase van het ecologisch herstelplan Soesterveen uitgevoerd. En de tekenen van natuurherstel worden steeds meer zichtbaar.

Afgelopen week kon het Blauwgroen trechtertje gespot worden in herstelgebied fase 1. Deze paddenstoel dankt zijn naam aan de karakteristieke vorm en is een typische pionierssoort.

Pioniersoorten

Tot voorkort was het Blauwgroen trechtertje zeer zeldzaam maar door natuurontwikkelingsprojecten komt deze paddenstoel weer meer voor. De toename weerspiegelt de investeringen die worden gedaan om vermeste veenbodems te saneren. Door afgraving en afplagging van de toplaag komt voedselarme meestal zure bodem aan de oppervlakte. Natuurontwikkeling gaat in fasen. Bij de start van de nieuwe situatie grijpen eerst de pionierssoorten hun kans. Naarmate de successie vordert en het systeem complexer wordt verdwijnen de pionierssoorten en wordt de leefgemeenschap stabieler. Het Blauwgroen trechtertje is dus een tijdelijke gast.

Het Blauwgroen trechtertje staat op zandige open plekken, vaak waar vrij recent de bovenlaag is verwijderd. De omstandigheden zijn vaak vrij zuur en de vegetatie bestaat veelal uit mossen en korstmossen en Pitrus (Juncus effusus). Vooral mossoorten zoals Zandhaarmos (Polytrichum juniperinum) en Gewoon haarmos (Polytrichum commune) zijn vrijwel altijd aanwezig.

Inventarisaties hebben uitgewezen dat het Blauwgroen trechtertje vaak al binnen enkele jaren na aanleg van een gebied verschijnt. De soort is dan vaak enkele jaren te vinden en verdwijnt na ongeveer zes jaar weer omdat de vegetatie is dichtgegroeid.

Het ritme van de Natuur

De komst van het Blauwgroen trechtertje herinnert ons er aan dat de natuur zijn eigen ritme heeft. Naast de cycli van dag en nacht, maanmaanden en seizoenen is er ook de cyclus van successie van pionierfase tot climaxfase. In onze snelle tijd zijn we geneigd vooral aandacht te hebben voor het snelle resultaat en kost het meer moeite oog te hebben voor de lange termijn.

Bedreigingen het hoofd bieden

Het afgelopen jaar hebben we aandacht gevraagd voor het behoud van het Soester Hoogveen. Bij uitstek een project dat het moet hebben van de lange adem. Al sinds 2010 ligt het Ecologisch herstelplan Soesterveen vast in beleid van de gemeente. Het heeft 8 jaar geduurd  voor de eerste fase ten uitvoer kwam. Om ervoor te zorgen dat ook het vervolg kans van slagen heeft, is het noodzakelijk dat het Soesterveen in de omgevingsvisie voor de komende 20 jaar wordt beschermd.

Politiek aan zet

Komende dinsdag, door omstandigheden een dag eerder dan aangekondigd,  beslist de gemeenteraad over de omgevingsvisie Soest en Soesterberg. Tijdens deze raadsvergadering kan iedereen zien welke partijen hart voor het Soester Hoogveen hebben en welke partijen dit natuurgebied laten vallen.

Deel en volg ons