Auteur: admin (Pagina 1 van 4)

Onderzoek onderschrijft succes Soesterveen en Op Hees

Broedvogelonderzoek bevestigt dat de ingrepen om het moerasveenkarakter terug te krijgen in het Soesterveen, hun vruchten afwerpen. Naast de interessante botanische ontwikkelingen blijkt het afgegraven gebied met brede moerassige oevers ook voor vogels van belang. Watervogels zoals grauwe ganzen en wilde eenden, meerkoeten en waterhoenderen hebben hier hun territoria. En ook  van zangvogels zoals de rietgors en roodborsttapuit zijn broedgebieden vastgesteld.

Rode-lijst-vogels zoals grauwe vliegenvanger en grote lijster profiteren optimaal van de combinatie van bos, boomsingels en weilanden in Op Hees en het Soesterveen.

Er is geen gerichte inventarisatie van de zoogdieren uitgevoerd maar waarnemingen van grote zoogdieren zijn geregistreerd. Tijdens de bezoeken zijn de volgende maxima geteld: Ree (6), Haas (3), Vos (1), Das (1) en Bruine Rat (1).

De continue inzet van vrijwilligers om nieuwe aangroei van bomen te verwijderen is van essentieel belang om verbossing tegen te gaan. Dankzij deze maatregelen komen in dit gedeelte nog volop veenmos, moeraskartelbad, rondbladige zonnedauw en rietorchis voor. Zo is dit rapport ook een compliment voor hun waardevolle werk. Het onderzoek werd in opdracht van Natuurmonumenten uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, het kenniscentrum van in het wild levende vogels.

Vogelvlucht Soesterveen 8-2-2024
Vogelvlucht Soesterveen 8-2-2024

Als stichting naar formele status

Beste supporters van Behoud Soester Hoogveen,

Het is weer tijd voor een update over onze activiteiten rondom de bescherming van het Soester Hoogveen. In maart van dit jaar hebben wij jullie voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken.

In de tussentijd ontwikkelt de natuur rondom het Hoogveen zich rustig verder. De reeën, ijsvogels en de buizerds zijn bekende vaste gasten. Maar onlangs zijn er ook een lepelaar en een das gesignaleerd.

Daarom een stichting

Het meest in het oog springende nieuws van deze update is dat wij ons initiatief en de beweging rondom het behoud van dit mooie unieke stukje Soest een formelere status gaan geven. Dit doen wij door de oprichting van de stichting Behoud Soester Hoogveen. De stichting is een volgende stap in onze ontwikkeling om ons beter te organiseren richting o.a. gemeente en ontwikkelaar. Ook kunnen wij ons namens de stichting in mogelijke juridische procedures beter staande houden en zijn mogelijke subsidies makkelijker te verwerven. Kortom; een logische volgende stap.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 personen:

  • Voorzitter               Dimitry Dekker
  • Secretaris               Herman Exalto
  • Penningmeester Peter Bezemer
  • Communicatie     Oscar Dekkers

Ook de straat Klarinet vertegenwoordigd

Wat eveneens goed is om te melden is dat ook de Klarinet, sinds enkele maanden vertegenwoordigd is in ons maandelijkse overleg. Zo zijn alle straten die direct grenzen aan het gebied vertegenwoordigd. Voor de Klarinet is vooral de mogelijke forse toename van verkeer een belangrijke reden om tegen de geplande bebouwing te zijn. Er is namelijk maar één ontsluiting via de Clemenstraat mogelijk.

Soest straks onderdeel van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Dat wij met elkaar wonen in een van de mooiere gebieden van Nederland is wel bekend. Maar de Provincie Utrecht wil nog een stap verder gaan door o.a. Soest en Baarn toe te voegen aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Het Soester Hoogveen vormt dan een robuuste eenheid met het Nationaal Park en is geen vrij liggend stukje natuur meer.

Behoud Soester Hoogveen gaat door

Het lijkt stil rond de bouwplannen van RV&O in het Soesterveen, maar wij gaan gewoon door. Na de ‘participatie’-bijeenkomsten in juni hebben wij eigenlijk niets meer van RV&O gehoord. In deze bijeenkomsten liet 99% van de aanwezigen tegen de grootschalige bouwplannen te zijn.

In de krant lezen wij dat de projectontwikkelaar inmiddels 200 (!) woningen in zijn plan heeft opgenomen. Behoud Soesterveen zit niet stil. Wij hebben contact met de provincie Utrecht, die een enorme achterstand heeft met natuurontwikkeling. Wij spreken met de raadsleden en hebben op 2 februari wethouder Scholten en Suna rondgeleid langs het hoogveengebied. We hebben de wethouders aangegeven te begrijpen dat er gebouwd moet worden in Soest, maar dat dat nooit ten koste mag gaan van dit kostbare en unieke stuk natuur. Dat hebben ze met eigen ogen kunnen zien.

Inmiddels bereiden we ons voor op vervolgstappen. Duidelijk is en blijft dat wij tegen grootschalige nieuwbouw zijn. De bouwplannen van RV&O zijn schadelijk, leveren problemen op met de waterhuishouding (ook in de wijk Overhees) en zorgen voor gevaarlijke situaties en overlast op de Clemensstraat door de sterke toename van verkeer. Wij stoppen pas als het hoogveen een beschermd natuurgebied is geworden.

Participatiebijeenkomsten RV&O

Diverse omwonenden hebben donderdagavond 2 juni een uitnodiging van RV&O ontvangen voor participatiebijeenkomsten rond het plan om ongeveer 175 woningen te bouwen op het van Oest-terrein en het achterliggende Soesterveen. De bijeenkomsten zijn gepland in de middagen en avonden van 14, 15 en 23 juni. Verschillende omwonenden hebben gevraagd hoe hier het beste mee om te gaan. In het kernteam hebben we hierover overlegd en zijn we tot het volgende gekomen.

Neem deel aan de participatie

Heb je gelegenheid om een sessie bij te wonen, schrijf je in en ga erheen. Geef daar als terugkoppeling dat het plan veel te omvangrijk is en dat je van mening bent dat bebouwing conform het huidige bestemmingsplan “Overhees-Boerenstreek” akkoord is: 12 woningen op het van Oest-terrein.

Meer woningen in het achterliggende gebied -bestemmingsplan “Buitengebied”- schaden de natuur van het Soester Hoogveen en zijn in strijd met het door de gemeenteraad aangenomen Herstelplan.

Heeft u geen gelegenheid, reageer dan naar RV&O dat het voor u niet past omdat de uitnodiging erg kort tevoren is verstuurd en dat u graag zo’n bijeenkomst in september wil bijwonen. De uitnodiging daarvoor moet dan bij voorkeur een maand eerder worden verstuurd.

Geen uitnodiging ontvangen?

Heb je de uitnodiging van RV&O niet gekregen, reageer desgewenst alsof deze aan je is doorgestuurd.

Op deze manier geven we RV&O twee boodschappen mee:

  1. Deze uitnodiging was te kort tevoren verstuurd: serieuze participatie vraagt zorgvuldige planning en voorbereiding
  2. Er is een grote groep natuurliefhebbers die meer dan 12 woningen niet ziet zitten.

Behoud Soester Hoogveen in gesprek

Los van deze inspraakavonden hebben we ook een uitnodiging gekregen om als Behoud Soester Hoogveen in gesprek te gaan. We hebben besloten het gesprek aan te gaan en houden je op de hoogte.

Plankaart Ecologisch herstel Soesterveen met plancontouren (klik voor een pdf)

Petitie -Behoud het Soester Hoogveen-

Waarom een petitie?

Tijdens de raadsperiode 2018-2022 heeft RV&O projectontwikkeling de mogelijkheid gekregen om te onderzoeken of woningbouw in het Soesterveen een mogelijkheid is.

De plannen strekken veel verder dan de mogelijkheden in het huidige bestemmingsplan biedt en gaan volledig voorbij aan het Ecologisch Herstelplan Soesterveen dat al in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. De eerste fase van dit plan is in 2018 uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten.

Een groot deel van het plangebied Soesterveen wordt bedreigd door plannen voor grootschalige woningbouw (175 woningen). Het rapport ‘Ecologisch herstel Soesterveen’, dat in opdracht van Natuurmonumenten is opgesteld, wijst uit dat de beoogde bouwlocatie essentieel is voor het behoud van natuurlijke en hydrologische waarden, en het laatste stukje hoogveen in de provincie Utrecht. Woningbouw zal dit teniet doen.

Plankaart Ecologisch herstel Soesterveen met plancontouren (klik voor een pdf)

Tot nu toe heeft de gemeenteraad van Soest het ontwikkelen van plannen voor woningbouw nog niet afgeblazen. Ook de in 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Soest en Soesterberg, biedt nog onvoldoende bescherming voor dit natuurgebied.

Maak de politiek bewust

Behoud Soester Hoogveen wil de bewoners van Soest en daarmee ook de gemeenteraad van Soest bewust te maken van de bedreigingen waar het Soesterveen voor staat. Dit doen we door zichtbaar te maken hoeveel het Soesterveen voor bewoners van Soest en natuurliefhebbers betekent. Op onze website, via Facebook en Twitter, door wandelingen met raadsleden en ook met de petitie -Behoud het Soester Hoogveen-.

Tijdens de verkiezingscampagne in 2022 hebben verschillende partijen kenbaar gemaakt het belang van het Soesterveen in te zien. In verschillende verkiezingsprogramma’s is terug te vinden dat bouwen in het Soesterveen ongewenst is. Toch kunnen we er nog niet van uitgaan dat hiermee de plannen van de baan zijn

Help ons het Soesterveen beschermen

Maak zichtbaar dat veel bewoners uit Soest en omgeving ons initiatief steunen en onderteken de petitie. Vraag ook mensen in uw omgeving de petitie te ondertekenen. Dit kan persoonlijk maar natuurlijk ook door ons initiatief te delen op sociale media zoals Facebook, Twitter en/of Instagram. Samen staan we sterk en komen we verder.

Let op: als u de petitie heeft getekend, moet uw stem bevestigd worden. U krijgt van petities.nl een email met de link om te bevestigen.

We hebben gekozen voor een petitie via petities.nl omdat hiermee de betrouwbaarheid van het aantal ondertekenaars en de kwaliteit van de petitie gegarandeerd is.

Het Soesterveen met gerealiseerde herstelmaatregelen. (foto Pascal Losekoot)

Het Soester Hoogveen en de gemeenteraadsverkiezingen

Er valt wat te kiezen

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Een mooi moment om de positie van alle partijen die meedoen helder te krijgen. ‘Behoud het Soester Hoogveen’ heeft elk van de 10 partijen gevraagd, hoe zij staan tegenover nieuwbouw dan wel herstel van het Soester hoogveen. Dat levert het volgende beeld op.

Een aantal partijen zijn heel helder. Zij willen het hoogveengebied behouden en herstellen als natuurgebied. Dat zijn Groen Links, Partij Ons SOESTerberg (POS), Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) , Soest2002, BurgerBelangen Soest-Soesterberg (BBS) en CDA.

Groen Links, GGS en CDA hebben dat ook in hun verkiezingsprogramma’s opgenomen. Soest2002 en BBS hebben daarbij nog geen positie ingenomen over het natuurherstelplan. Een aantal partijen geeft wel aan dat zij mogelijk bebouwen van het Van Oest-terrein en op het erf van de boerderij bespreekbaar vinden. Mits het hoogveengebied hersteld kan worden.

Eén partij is tegen bebouwing van het hoogveen, maar wil nieuwbouw in het gebied wel toestaan, “zodat het veen zoveel mogelijk behouden blijft”. Dat is de VVD.

Twee partijen hebben geen definitief standpunt en houden hun opties open: D’66 en PvdA. D’66 wil pas met een standpunt komen, wanneer de plannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. PvdA zegt prioriteit te geven aan bouwen en pas af te zien van bebouwing van het Soester hoogveen, wanneer andere bouwlocaties (buiten de rode contouren) worden gevonden.

Wij hebben geen reactie gekregen van ChristenUnie/SGP en hebben op basis van hun stemgedrag in de raad in de afgelopen maanden de stellige indruk, dat zij kiezen voor woningbouw in het hoogveen.

Er is dus duidelijk wel wat te kiezen. Wij hopen dat de Soesters die het behoud van het Soester hoogveen belangrijk vinden, met dit overzicht een weloverwogen keuze zullen maken op 16 maart a.s.

Deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Soest

Behoud Soester Hoogveen wint de Harry Witteprijs 2021

Behoud Soester Hoogveen heeft afgelopen vrijdag de Harry Witteprijs 2021 gewonnen. In De Molenaarskamer van De Windhond reikte GGS-voorzitter Harry Witte de prijs uit aan Herman Exalto, woordvoerder van Behoud Soester Hoogveen.

Prijzende woorden van de jury

De jury is prees onze inzet om uit te dragen hoe belangrijk het is om het Soester Hoogveen te verbeteren en te behouden. De petitie ‘Behoud het Soester Hoogveen’ heeft 1100 handtekeningen overhandigd aan het college en daarmee is het de werkgroep gelukt om het onderwerp extra onder de aandacht te brengen van de plaatselijke politiek. Ook is op een deskundige wijze uitgelegd wat de consequenties zijn van bouwen in dit gebied. Welke schade het zal toebrengen aan de natuur, aan de waterhuishouding, de biodiversiteit en het landschap. En hoe belangrijk het is om dit natuurgebied te behouden voor nu en de toekomst. Niet voor niets zorgt een trouwe groep vrijwilligers voor het jaarlijks onderhoud van het gebied. 

Prijsuitreiking door GGS-voorzitter Harry Witte aan Herman Exalto van Behoud Soester Hoogveen

Feestelijke uitreiking

De Harry Wittetrofee 2021

De winnaar werd in de bijeenkomst op feestelijke wijze bekend gemaakt. Alle genomineerden kregen eerst een podium om hun initiatief nogmaals onder de aandacht te brengen. We bevonden ons in goed gezelschap waarbij we onder de indruk raakten van de verhalen van onze medegenomineerden; Stichting Samen voor Soesterberg, Volkstuinvereniging Ons Buiten en LTC Soestdijk.

Na deze presentatie werd bekendgemaakt dat Behoud Soester Hoogveen de winnaar van de Harry Witteprijs 2021 is. De waardering die uit het mooie juryverslag sprak is een flinke opsteker en een motivatie om vooral door te gaan met onze activiteiten.

De prijs bestaat naast de eer uit een kunstobject gemaakt door beeldend kunstenaar Ton Paauw en een geldbedrag ter ondersteuning van de activiteiten.

Verkiezingen

Het eerstvolgende moment waarop we allemaal kunnen laten zien hoe belangrijk het Soesterveen voor Soest is, staat al weer voor de deur. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben verschillende de politieke partijen de bescherming van het Soesterveen in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Uw stem maakt uit, laat deze niet verloren gaan.

Rondleiding door het Soesterveen

Het Soesterveen is een kwetsbaar natuurgebied en daarom kunnen we het terrein niet zomaar betreden. Maar af en toe bezoeken kenners het gebied om te inventariseren. Jaap van den Berg is zo iemand en hij weet onder andere veel over solitaire bijen, vogels en paddenstoelen. Jaap is sinds jaar en dag lid van Natuurmonumenten en IVN. Afgelopen december gaf hij een rondleiding aan enkele natuurliefhebbers waaronder Dimitry, lid van onze kerngroep Behoud Soester Hoogveen.

Een rondleiding met natuurkenner Jaap van den Berg

Ze lopen door het gebied langs een route waar Natuurmonumenten goedkeuring voor heeft gegeven. Jaap legt uit dat hij vooraf bewoners informeert als hij het gebied bezoekt. Dat voorkomt dat omwonenden gaan bellen dat er ongewenst bezoek is.

Vrij snel maakt hij de groep attent op de aanwezigheid van een paddenstoel die in Soest alleen hier te vinden is: het Blauwgroen trechtertje. Dat je de kleine paddenstoel, die zijn naam eer aandoet, hier met tientallen kunt vinden, is geen toeval. Het is een pionierssoort die de afgegraven voedselarme, schone en iets zure bodem de komende jaren benut.

Lopend door het gebied ziet Jaap ongeveer 50 sijsjes vliegen. Het gemak waarmee hij vogels determineert dwingt bewondering af. Even later wijst hij ons op een havik die langs vliegt. Alles wordt ook meteen geregistreerd op waarneming.nl.

Waarnemingen publiceren

Goedgekeurde waarneming van de zeldzame, inheemse Gewone tubebij

Alle waarnemingen van Jaap meldt hij op het grootste natuurplatform van Nederland; Waarneming.nl.  Op deze site kan iedereen zijn waarnemingen delen. Om ervoor te zorgen dat de database de juiste gegevens deelt worden alle waarnemingen gevalideerd. Hierbij worden verschillende stadia gehanteerd met als beste status: Goedgekeurd met bewijs.

Het valideren van een zeldzame waarneming neemt soms enige tijd in beslag. Hierdoor kan het gebeuren dat de Gewone tubebij die Jaap al op 6 augustus 2021 waarnam pas in januari van dit jaar is goedgekeurd. Deze zeldzame, inheemse bij, met de wetenschappelijke naam Stelis breviuscula, staat op de Rode lijst Bijen in de categorie kwetsbaar.

Natuur in eigen tuin

Helaas wordt de eerder waargenomen zonnedauw tijdens de rondleiding niet waargenomen. Waarschijnlijk is het al te koud geweest en heeft deze vleesetende plantensoort zich teruggetrokken. Na een klein uurtje staat de groep weer op de Wieksloterweg en laat Jaap de kans niet voorbij gaan om informatie mee te geven over manieren om je tuin bijvriendelijk te maken. Bijvoorbeeld over het bijzondere project Heuvelrugtuin, waarmee je door het aanleggen van een Heuvelrugtuin onderdeel kunt worden van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Benut de gelegenheid

Het is een bijzondere ervaring om je eigen omgeving te bekijken door de ogen van een natuurkenner. Diverse natuurverenigingen organiseren geregeld soortgelijke wandelingen door Soest. Ben je eens in de gelegenheid maak er dan gebruik van!

Nominatie voor de Harry Witteprijs 2021

GGS (Gemeentebelangen Groen Soest) heeft Behoud Soester Hoogveen genomineerd voor de Harry Witteprijs 2021. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een werk- of actiegroep die succesvol en met veel inzet actie voert in Soest en/of Soesterberg. Voorwaarde is dat deze actie gericht is op het algemeen belang of welzijn van mens, dier of omgeving. Een nominatie waar we heel blij mee zijn.

Kunstwerk bij de
Harry Witteprijs 2021

De prijs wordt uitgereikt door Harry Witte. Naast de eer ontvangt de winnaar een geldbedrag en een kunstobject gemaakt door Ton Paauw. Met de keuze voor de geboren Soester beeldend kunstenaar is deze prijs maximaal lokaal.   

GGS had de prijswinnaar bekend willen maken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij. Helaas kon deze door de coronamaatregelen niet doorgaan. We mogen daarom nog wat langer genieten van onze nominatie en kijken uit naar het moment dat de bijeenkomst zonder beperkingen georganiseerd kan worden.

In de tussentijd werken wij gewoon verder aan onze missie om het Ecologisch herstelplan Soesterveen verder te ontplooien.

Lees het complete bericht van GGS

Het Soesterveen 26dec2021 9:29uur
Prachtige zonsopkomst op 26 december 2021

Raadsleden stellen Soester Hoogveen nog niet veilig

Op 8 december en 16 december is er in de gemeenteraad van Soest uitgebreid gesproken over het behoud van de natuur van het Soester Hoogveen en de bouwplannen voor dit gebied. Het onderwerp staat duidelijk op de kaart in de raad. Daarmee werpt alle aandacht die wij gevraagd hebben van de raadsleden, wethouders en de pers zijn vruchten af.

Veel van de partijen hebben in gesprekken met ons aangegeven woningbouw niet te zien zitten en het hoogveen te willen behouden als natuurgebied. Zo veel dat er een meerderheid voor zou zijn. Op basis daarvan hadden wij de verwachting dat onze zienswijze op 21 december omgezet zou worden in een amendement op de omgevingsvisie. Met dat amendement zou het herstelplan uitgewerkt worden en nieuwbouwplannen definitief van de baan zijn.

Stemmen Soester partijen

Helaas werkt het in de Soester politiek anders. Er is wel degelijk een amendement ingediend door GroenLinks, DSN en POS, waarmee de toekomst van het Soesterveen als natuurgebied veilig kon worden gesteld. Tijdens de raadsvergadering deden een aantal partijen mooie uitspraken over natuurbehoud in het Soesterveen, om vervolgens tijdens de stemming toch ‘tegen’ te stemmen. Dus haalde dit amendement helaas geen meerderheid. Uiteindelijk stemden alleen Groen Links, DSN, POS en LAS en Soest2002 voor de motie. VVD, GGS, CDA, CU/SGP en PvdA stemden tegen het opnemen van natuurbehoud van het Soesterveen in de omgevingsvisie.

Amendement kwelwater

Gelukkig werd een amendement van GGS wel aangenomen. Met dit amendement voegt de raad toe aan de Omgevingsvisie dat Soest streeft naar het robuuster maken van gebieden die water vasthouden. Voor de gebieden Wieksloot en Pijnenburg (en dus ook Soesterveen) is het streven dat het vermogen om water vast te houden tenminste gelijk blijft en liefst wordt vergroot. In de mondeling toelichting gaf GGS aan bezorgd te zijn dat door nieuwbouw de waterhuishouding in de omliggende wijken (Overhees) ernstig wordt verstoord, omdat kwelwater in grote hoeveelheden omhoog komt in het hoogveen.

Al met al is deze uitkomst frustrerend, maar wij gaan onvermoeibaar voort en zullen de partijen alsnog aan hun eerdere uitspraken houden. Daarin worden we gesteund door vele bewoners en de natuurorganisaties. Met de gemeenteraadverkiezingen over een paar maanden zullen partijen duidelijkheid moeten geven over hun standpunt over het Soester Hoogveen en dan ook woord bij de daad voegen. Wij (net als u) houden dit goed in de gaten en zullen u hierover blijven informeren.

« Oudere berichten