Broedvogelonderzoek bevestigt dat de ingrepen om het moerasveenkarakter terug te krijgen in het Soesterveen, hun vruchten afwerpen. Naast de interessante botanische ontwikkelingen blijkt het afgegraven gebied met brede moerassige oevers ook voor vogels van belang. Watervogels zoals grauwe ganzen en wilde eenden, meerkoeten en waterhoenderen hebben hier hun territoria. En ook  van zangvogels zoals de rietgors en roodborsttapuit zijn broedgebieden vastgesteld.

Rode-lijst-vogels zoals grauwe vliegenvanger en grote lijster profiteren optimaal van de combinatie van bos, boomsingels en weilanden in Op Hees en het Soesterveen.

Er is geen gerichte inventarisatie van de zoogdieren uitgevoerd maar waarnemingen van grote zoogdieren zijn geregistreerd. Tijdens de bezoeken zijn de volgende maxima geteld: Ree (6), Haas (3), Vos (1), Das (1) en Bruine Rat (1).

De continue inzet van vrijwilligers om nieuwe aangroei van bomen te verwijderen is van essentieel belang om verbossing tegen te gaan. Dankzij deze maatregelen komen in dit gedeelte nog volop veenmos, moeraskartelbad, rondbladige zonnedauw en rietorchis voor. Zo is dit rapport ook een compliment voor hun waardevolle werk. Het onderzoek werd in opdracht van Natuurmonumenten uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, het kenniscentrum van in het wild levende vogels.

Vogelvlucht Soesterveen 8-2-2024
Vogelvlucht Soesterveen 8-2-2024
Deel en volg ons