De gemeente Soest heeft in de Ontwerp Omgevingsvisie Soest en Soesterberg de doelen voor het Soesterveen, de Wieksloot en Pijnenburg duidelijk geformuleerd.

In paragraaf 6.2 worden vier verschillende bos- en natuurgebieden onderscheiden. Voor al deze gebieden geldt een focus op de doelen voor natuur, recreatie en de waterhuishouding.

  • De natuur is in 2040 robuuster
  • Er zijn meer regionale recreanten
  • Technologie wordt gebruikt om recreatie en bewegen te bevorderen.
  • Er wordt meer (grond)water vastgehouden

Voor de doelen voor recreatie en de waterhuishouding zijn er wel verschillen tussen de gebieden. Daarbij geldt voor Wieksloot en Pijnenburg (met het daarin gelegen Soesterveen) het volgende:

In dit gebied worden natuurwaarden verhoogd. De waterhuishouding is bijzonder, er is schoon kwelwater dat hier niet snel wegstroomt. Natuurmonumenten onderhoudt een bijzonder natuurgebied, het Soesterveen. Natuurontwikkeling die op deze bijzondere basis gericht is, is dan ook gewenst.

Doelen
• In het natte deel: gemiddeld een hogere grondwaterstand dan nu. De nieuwe (grond)waterpeilen zitten nabij het maximum dat maatschappelijk acceptabel is.
• Op deze grondwatersituatie is meer bijzondere natuur ontstaan.

ontwerp omgevingsvisie soest p76/77

Om het gebied voldoende robuust te maken en een kansrijke toekomst te geven, is het verder uitvoeren van het herstelplan Soesterveen noodzakelijk. Iedere aantasting van de grenzen van dit plan moet daarom voorkomen te worden.

Op onderstaande kaart is met een blauwe stippellijn aangegeven welk gebied voor het vervolg van het herstelplan de hoogste prioriteit heeft.

Klik op de kaart voor een pdf
Deel en volg ons