In de afgelopen weken, zijn vertegenwoordigers van bijna alle raadsfracties op bezoek geweest in het Soester Hoogveen. Tijdens een wandeling langs en door het hoogveengebied, hebben we uitgebreid gesproken met de raadsleden. Er was ruimschoots tijd om onze natuurvisie én onze zorgen te bespreken. Bijna iedereen was onder de indruk van de natuurlijke, landschappelijke en recreatieve waarde. Een groot aantal leden gaf aan woningbouw in dit gebied niet logisch te vinden.

Op basis van een analyse komen wij tot de conclusie dat zich een duidelijke meerderheid aftekent voor natuurbehoud van het Soester Hoogveen. Dat stemt ons positief. Raadsleden geven ook aan dat de druk om woningen te bouwen in Soest erg hoog is en dat zien wij ook maar dat mag niet ten koste van natuur gaan.

Inmiddels zijn er door de fractie van GGS vragen over het veengebied gesteld aan de wethouders en deze hebben hierop geantwoord. Het Soesterveen staat daarmee formeel op de agenda van de raad en dat is een goed punt.

Inmiddels is ook de Ontwerp Omgevingsvisie door het college gepresenteerd. In deze visie wordt ook het Soesterveen met zijn unieke natuurlijke waarden genoemd en het doel om het natuurgebied te versterken en uit te breiden.

Wij gaan de komende weken opnieuw in gesprek met de fracties en dringen dan op aan om het Herstelplan Soesterveen, zoals dat in het bestemmingplan Buitengebied is opgenomen, integraal over te nemen in de Omgevingsvisie. Daarmee kan RV&O de bouw van 12 woningen zoals die in het bestemmingsplan Overhees/Boerenstreek is opgenomen, gewoon realiseren.

Kortom, we zijn er nog zeker niet, maar zijn constructief in gesprek met de raadsleden en op weg naar behoud van het Soester Hoogveen.

Deel en volg ons