Tag: Natuurmonumenten

Fractie GGS stelt vragen aan B&W en uit zorgen in G&E.

Een delegatie van de fractie Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) kreeg recentelijk van ons een rondleiding in het Soesterveen. En dan met name het gebied achter het terrein van de voormalige kwekerij Van Oest. De delegatie van GGS was onder de indruk van de natuurhistorische waarde van het gebied.

Waarden om te behouden

Het hoogveengebied is voor Soest van historische waarde en het heeft grote betekenis voor flora en fauna. De bijzondere waterhuishouding bepaalt het bijzondere karakter. Het gebied is juist daarom ook kwetsbaar, bouw op het belendend perceel kan de waterhuishouding blijvend verstoren.

Het gebied, dat de delegatie van GGS met ons heeft bezocht, sluit prachtig aan bij het Natuurgebied Soesterveen dat Natuurmonumenten al heeft gerealiseerd. Het gebied is geen eigendom van Natuurmonumenten. GGS heeft contact opgenomen met Natuurmonumenten en men heeft aangegeven belangstelling te hebben voor aankoop en beheer van dit gebied. Het zal dan eventueel conform het belendende gebied worden ontwikkeld tot hoogveen. Hoogveen gebieden zijn in ons land uniek en vormen zeldzame biotopen.

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Door het unieke en waardevolle karakter van dit gebied is GGS stellig van mening dat hier niet gebouwd moet worden. Leden van de fractie hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

  1. Wat is de huidige status van het plan om te bouwen in bovengenoemd gebied?
  2. Bent u er van op de hoogte dat in dit gebied een unieke en kwetsbare waterhuishouding (kwel) bepalend is voor het unieke karakter van het door Natuurmonumenten ontwikkelde hoogveengebied en dat bouw in het belendende gebied schade kan toebrengen aan de waterhuishouding in het Natuurgebied Soester Hoogveen?
  3. Bent u als college bereid om in overleg met de Provincie en Natuurmonumenten te onderzoeken of dit gebied kan worden toegevoegd aan het gebied buiten de rode contouren?
  4. Bent u als college bereid om eventuele bouwplannen pas in behandeling te nemen wanneer de gemeenteraad de omgevingsvisie heeft vastgesteld?

Naar aanleiding van deze signalen schreef de Gooi- en Eemlander dit artikel.

Je kunt Behoud Soester Hoogveen steunen door je vrienden en bekenden te vragen ons te volgen op Facebook en/of Twitter. Op die manier wordt onze actie zichtbaar.